Basket | Login

 
 
 
 

Декларацията от Глазгоу

Other languages

Алцхаймер Европа стартира подписката на Декларацията от Глазгоу на 20 октомври 2014 и същия ден беше подкрепена от всичките 26 организации, членки на  АЕ. Декларацията от Глазгоу призовава да се изработи обща Европейска стратегия за деменциите и национални стратегии от всяка страна в Европа. Подписалите също призовават световните лидери да припознаят деменцията като приоритет на общественото здравеопазване и да разработят общ екшън план за деменцията.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ГЛАЗГОУ

Алцхаймер Европа, нейните членки, долуподписаните организации и физически лица, напълно се посвещават в насърчаване на правата, достойнството и самостоятелността на хората, живеещи с деменция. Тези права са универсални и са гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека, Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Граждански и политически права и Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Ние потвърждаваме, че всеки човек, който живее с деменция, има

  • Право на навременна диагноза.
  • Право на достъп до качествена след диагностична подкрепа.
  • Право на личностно-центрирана, координирана и качествена грижа
  • Право на равен достъп до лечение и терапевтични интервенции
  • Право да се зачита като индивид в общността.

Ние приветстваме нарастващото признаване на деменцията като приоритет на общественото здраве на национално и европейско равнище, и призоваваме европейските правителства и институции да признаят своята роля, при гарантирането на уважавание и подкрепа на хората, които живеят с деменция.

 По-специално, ние:

  • Призоваваме Европейската комисия:

1. Да разработи Европейска стратегия за деменцията;

2. Да определи на най-високо ниво в ЕС официален представител, който да координира дейностите и изследванията по съществуващите програми в областта на деменцията, като например Хоризонт 2020, Програмата за по – достъпна среда за живот , на Европейското партньорство за иновации в областта на активното и здравословно остаряване, на Съвместната програма на невродегенеративни заболявания и изследвания и Инициативата за иновативни лекарства;

3. Да създаде Европейска експертна група в областта на деменцията, съставена от служители на Комисията, представители на държавите-членки и гражданското общество, които да обменят най-добри практики;

4. Да подпомогне финансово, чрез програмата за обществено здраве, дейността на Алцхаймер Европа, Европейската Обсерваторията на деменцията и Европейската етична мрежа при деменция

  • Призоваваме членовете на Европейския парламент:

1. Да се присъединят към Европейския Алцхаймер Алианс

2. Да подкрепят кампанията на Алцхаймер Европа и нейните организации-членки да направят деменцията европейски приоритет и да се създаде Европейска Стратегия за Деменцията;

3. Да са достъпни за хората с деменция, техните болногледачи и представители на Алцхаймер асоциациите в тяхната страна.

  • Призоваваме националните правителства:

1. Да разработят цялостни стратегии за справяне с деменцитята, с определен финансов ресурс и ясен процес на мониторинг и оценка;

2. Да ангажират хората, живеещи с деменция и техните болногледачи в развитието и проследяването на тези национални стратегии;

3. Да подкрепят националните асоциации за болни с Алцхаймер и деменция.

Ние поздравяваме международното признаване на деменцията като глобален приоритет и изказваме признателност за  работата на Световната  Алцхаймер организация и групата на държавите от G-7, които стимулират глобалните действия при програмите за деменцията.

  •  Призоваваме международната общност:

1.Да се опре на опита на европейското сътрудничество в областта на деменцията и да включи европейски инициативи в развитието на световния план за действие в областта на деменцията;

2.Да включи и да се консултира с Алцхаймер асоциациите и хора с деменция в процеса на вземане на решения при определяне на глобалната програма за научни изследвания;

3. Да възприеме цялостен подход и към научноизследователските приоритети в здравните системи да се включат психо-социални, продължителни грижи и социално-икономически изследвания, за да се гарантира, че научните изследвания имат за цел да облагодетелстват хората, които живеят с деменция сега, както и хората, които ще трябва да живеят с деменцията в бъдеще;

4. Да увеличи значително финансирането на всички области на изследванията за деменция;

5. Да насърчи припознаването на деменцията като приоритет и в други международни организации, включително и сред групата на страните от Г-20, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната здравна организация (СЗО) и Организацията на обединените нации.(ООН).

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options