Basket | Login

 
 
 
 

Glasgow Bildirgesi

Other languages

Glasgow Bildirgesi, 20 Ekim 2014 tarihinde Alzheimer Europe tarafından yayınlanmış ve aynı gün 26 Alzheimer Europe üye organizasyonu tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Glasgow Bildirgesi, bütüncül bir Avrupa Demans Stratejisi oluşturulmasını ve Avrupa ülkelerinin her birinde ulusal stratejiler geliştirilmesini öngörür. İmzalayanlar aynı zamanda dünya liderlerini, demansı toplum sağlığı konusunda bir öncelik olarak ele almaya ve demans konusunda küresel eylem planı geliştirmeye davet eder.

Glasgow Bildirgesi

Bildirgeyi imzalayan bizler kendimizi, demanslı hastaların haklarını, onurlarını ve özerkliklerini desteklemeye tümüyle adamış bulunuyoruz. Bu haklar evrenseldir ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Sivil ve Politik Haklar Taahhütnamesi ve Engellilerin Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmıştır.

Demanslı hastaların:

 • Zamanında tanı alma;
 • Tanı sonrası kaliteli destek alma;
 • Hastalıkları süresince kişiye odaklı, eşgüdümlü ve kaliteli bakım alma;
 • Adil ve tarafsız tedavi ve girişimler görme;
 • Toplumda birey olarak saygı görme

haklarına sahip olduklarını beyan ediyoruz.

Demansın, ulusal çerçevede ve Avrupa genelinde toplum sağlığı açısından öncelikli olarak ele alınması gerektiği hususundaki anlayışı benimsiyor ve Avrupa hükümetleri ve kurumlarını, demanslı hastaların haklarının sağlanması ve korunması konusunda sahip oldukları rolün önemini kavramaya davet ediyoruz. Özellikle, biz:

 • Avrupa Komisyonunu:
 1. Avrupa Demans Stratejisi geliştirmeye;
 2. Horizon 2020, Çevre Destekli Yaşam Programı, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Avrupa Yenilikçi Ortaklığı, Nörodejeneratif hastalıklarla ilgili araştırma ve Yenilikçi Tedaviler İnisiyatifi gibi mevcut programlarda, demans konusunda yapılan etkinlik ve araştırmaları koordine etmek üzere, üst düzey bir AB yetkilisini görevlendirmeye;
 3. Komisyon yetkilileri, üye ülkelerin temsilcileri ve sivil toplum temsilcileri arasından bir Avrupa Demans Uzman Grubu kurarak iyi uygulamaları paylaşmaya;
 4. Alzheimer Avrupa ve onun Avrupa Demans Gözlem Evi ve Avrupa Demans Etik Ağı’nı, toplum sağlığı programı üzerinden finansal olarak desteklemeye;

davet ediyoruz.

 • Avrupa Parlamentosu üyelerini:
 1. Avrupa Alzheimer Ortaklığına;
 2. Alzheimer Avrupa’nın ve üye organizasyonlarının, demansı bir Avrupa önceliği haline getirmek üzere başlattığı kampanyasını desteklemeye ve bir Avrupa Demans Stratejisi oluşturmaya;
 3. Demanslı insanlar, bakım verenleri ve ülkelerinin Alzheimer örgütlerinin temsilcileriyle görüşmelere açık olmaya;

davet ediyoruz.

 • Ulusal hükümetleri:
 1. Kapsamlı ulusal demans stratejileri geliştirmeye, finansman sağlamaya, açık bir gözlem ve değerlendirme süreci oluşturmaya;
 2. Demans hastaları ve onlara bakım verenleri, ulusal stratejilerin geliştirilmesi ve takibi çalışmalarına dâhil etmeye;
 3. Ulusal Alzheimer ve demans örgütlerini desteklemeye;

davet ediyoruz.

Demansın uluslararası düzlemde küresel öncelik olarak algılanmasını, Alzheimer’s Disease International örgütünün ve demans konusunda küresel boyutta lider olarak hareket eden G7 ülkelerinin çalışmalarını destekliyor ve uluslararası toplumu:

 1. Avrupa demans işbirliğinin başarısı üzerine inşa ederek ve Avrupa inisiyatiflerinden yararlanarak, demans konusunda küresel eylem planı geliştirilmesi için çalışmaya;
 2. Alzheimer örgütlerini ve demans hastalarını, karar verme sürecine ve küresel araştırma ajandası kapsamına dâhil etmeye ve danışmaya;
 3. Araştırma önceliklerine bütünsel bir yaklaşım getirerek, psiko-sosyal, bakım, sosyo-ekonomik, ve sağlık sistemleri araştırmalarını da dâhil etmeye ve araştırma hedeflerinin şu anda demans hastası olan kişiler kadar gelecekte hastalığa yakalanacak kişilerin de yararlanacağı şekilde tanımlamaya;
 4. Demans araştırmalarının her alanında finansal desteği büyük ölçüde artırmaya;
 5. Demansı, G20 ülkeleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (UN) gibi başka uluslararası kurumlarda da bir öncelik olarak sunmaya;

davet ediyoruz.

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options