Basket | Login

 
 
 
 

Glasgow’n julistus

Other languages

Alzheimer Europe (AE) antoi Glasgow'n julistuksen 20.10.2014, ja samana päivänä se otettiin yksimielisesti vastaan 26 AE:n jäsenjärjestössä.

Glasgow'n julistus vaatii luomaan eurooppalaisen muististrategian sekä kansallisen muististrategian Euroopan jokaiseen maahan. Julistuksen allekirjoituksilla vaaditaan päättäjiä tunnustamaan muistisairaudet maailmanlaajuiseksi terveysprioriteetiksi ja kehittämään kansainvälinen muistisairauksien toimintasuunnitelma.

Glasgow’n julistus

Alzheimer Europe, sen jäsenjärjestöt sekä tämän julistuksen allekirjoittaneet yhdistykset ja henkilöt sitoutuvat edistämään muistisairaiden ihmisten oikeuksia, arvokkuutta ja autonomiaa. Nämä oikeudet ovat yleismaailmallisia ja vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, Ihmisoikeuksien yleismaailmallisella julistuksella, YK:n kansainvälisessä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa sekä YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Vahvistamme, että jokaisella muistisairaalla ihmisellä on

 • oikeus oikea-aikaiseen diagnoosiin
 • oikeus laadukkaaseen diagnoosin jälkeiseen tukeen
 • oikeus yksilökeskeiseen ja koordinoituun laadukkaaseen huolenpitoon sairauden joka vaiheessa
 • oikeus eri hoitokeinojen ja hoidollisten toimenpiteiden tasapuoliseen saatavuuteen
 • oikeus tulla kunnioitetuksi oman yhteisönsä jäsenenä

Arvostamme muistisairauksien kasvavaa huomioimista kansanterveydellisenä prioriteettina kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Kutsumme eurooppalaiset hallitukset ja instituutiot tunnistamaan roolinsa sen varmistamisessa, että näitä muistisairaiden ihmisten oikeuksia kunnioitetaan ja toteutetaan. Erityisesti me:

pyydämme Euroopan komissiota

 • laatimaan eurooppalainen muistiohjelma
 • nimittämään korkean tason EU-virkamies koordinoimaan muistisairauksiin liittyvää toimintaa ja tutkimusta käynnissä olevissa hankkeissa.
 • pystyttämään eurooppalainen muistisairauksien asiantuntijaryhmä vaihtamaan parhaita käytäntöjä. Ryhmä koostuisi Euroopan komission virkamiehistä, jäsenvaltioiden edustajista sekä kansalaisjärjestöjen edustajista
 • tukemaan taloudellisesti Alzheimer Europen toimintaa kansanterveyden ohjelmallaan

pyydämme europarlamentaarikkoja

 • liittymään Euroopan parlamentin Alzheimer-yhteistyöryhmään
 • tukemaan Alzheimer Europea ja sen jäsenjärjestöjä tekemään muistisairauksista eurooppalainen terveysprioriteetti sekä luomaan euurooppalainen muistiohjelma
 • olemaan muistisairaiden ihmisten, heidän läheistensä sekä kansallisen muistijärjestönsä käytettävissä

pyydämme hallituksia Euroopan maissa

 • kehittämään kattavan kansallisen muistiohjelman, jonka toteuttamiseen osoitetaan rahoitusta ja jota seurataan ja arvioidaan läpinäkyvästi
 • osallistamaan muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään kansallisten ohjelmien laatimiseen ja seuraamiseen
 • tukemaan kansallisia muistijärjestöjä

Arvostamme muistisairauksien saamaa kansainvälistä huomiota globaalina prioriteettina. Annamme tunnustusta Alzheimer’s Disease International:in sekä G7 maiden työlle muistisairauksiin liittyvän globaalin toiminnan edistämisessä. Pyydämme kansainvälistä yhteisöä:

 • hyödyntämään se menestys, jota on saatu Euroopan tason yhteistyöllä muistisairauksien eteen ja ottamaan eurooppalaiset aloitteet mukaan muistisairauksiin liittyvään globaaliin toimintasuunnitelmaan
 • päätöksentekoprosessissa sekä globaalin tutkimusohjelman määrittelyssä osallistamaan ja kysymään näkemyksiä muistijärjestöiltä sekä muistisairailta ihmisiltä
 • lähestymään tutkimusprioriteetteja kokonaisvaltaisesti sisällyttäen niihin psykososiaalinen-, hoiva-, sosioekonominen- sekä terveyssysteemien tutkimus. Näin varmistetaan, että tutkimus hyödyttää tällä hetkellä eläviä ja tulevaisuuden muistisairaita ihmisiä
 • merkittävästi kasvattamaan kaikille muistisairauksiin liittyville aloille suunnattua tutkimusrahoitusta
 • edistämään muistisairauksia terveysprioriteettina muissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten G20-maiden välillä, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD), Maailman terveysjärjestössä (WHO) ja YK:ssa.

Glasgow 20.10.2014

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options