Basket | Login

 
 
 
 

Deklaracja z Glasgow

Other languages

Alzheimer Europe zainicjował Deklarację z Glasgow 20 października 2014 r, a tego samego dnia została ona jednogłośnie przyjęta przez delegatów z 26 krajów członkowskich Alzheimer Europe.

Deklaracja z Glasgow wzywa do stworzenia Europejskiej Strategii w sprawie Demencji oraz takich narodowych strategii/planów w każdym kraju w Europie. Sygnatariusze wzywają także światowych przywódców do uznania demencji za priorytet zdrowia publicznego oraz do opracowania globalnego planu działań w zakresie demencji.

Deklaracja z Glasgow

My, sygnatariusze deklaracji, zobowiązujemy się w pełni do propagowania praw, godności i autonomii osób żyjących z otępieniem. Te uniwersalne prawa gwarantują Europejska Konwencja Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty o Prawach Ekonomicznych, Społecznych i Kulturowych oraz o Prawach Obywatelskich i Politycznych, jak i Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Uważamy, że każda osoba żyjąca z demencją ma:
 • Prawo do jak najszybszej diagnozy;
 • Prawo do dostępu do wysokiej jakości wsparcia po diagnozie;
 • Prawo do podmiotowej, skoordynowanej i jak najlepszej opieki przez cały okres choroby;
 • Prawo do równego dostępu do leczenia i zabiegów terapeutycznych;
 • Prawo do takiego samego traktowania , jak inne osoby będące członkami społeczności.

Doceniając fakt, że demencja coraz częściej staje się priorytetem zdrowia publicznego na poziomie  narodowym i europejskim, wzywamy rządy i instytucje europejskie, aby uznawały rolę, którą posiadają, dla zapewnienia, że prawa osób żyjących z demencją będą respektowane i dotrzymywane. W szczególności:
 • Wzywamy Komisję Europejską do:

 1. Opracowania Europejskiej Strategii dotyczącej Demencji;
 2. Desygnowania wysokiego szczebla urzędnika UE do koordynowania działań i badań w dziedzinie demencji w ramach istniejących programów, takich jak Horyzont 2020, Program na rzecz życia wspieranego przez otoczenie (AALP), Partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), Wspólny Program badań nad chorobami neurogeneratywnymi (JPN), i Inicjatywa dotycząca Leków Innowacyjnych (the Innovative Medicines Initiative);
 3. Powołania Europejskiej Grupy Ekspertów w zakresie Demencji, składającej się z urzędników Komisji, przedstawicieli Państw Członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego w celu wymiany dobrych praktyk;
 4. Wspierania finansowego działalności Alzheimer Europe i jej Europejskiego Obserwatorium Demencji (European Dementia Observatory) oraz Europejskiej Sieci Etyki w Demencji  (European Dementia Ethics Network) poprzez program zdrowia publicznego Komisji Europejskiej.

• Wzywamy Posłów Parlamentu Europejskiego do:

 1. Przystąpienia do Europejskiego Sojuszu Alzheimerowskiego;
 2. Wspierania kampanii Azlheimer Europe i jej organizacji członkowskich na rzecz uczynienia demencji priorytetem europejskim i stworzenia Europejskiej Strategii dotyczącej Demencji;
 3. Kontaktów i otwarcia się na potrzeby osób z demencją, opiekunów i przedstawicieli organizacji alzheimerowskich z ich kraju.

• Wzywamy rządy państw europejskich do:

 1. Opracowywania wszechstronnych narodowych strategii w zakresie demencji, zapewniając  na ten cel fundusze oraz odpowiedni proces kontroli i ewaluacji ;
 2. Włączania osób żyjących z demencją i ich opiekunów w przygotowanie i wdrożenie tych narodowych strategii;
 3. Wspierania narodowych stowarzyszeń alzheimerowskich i organizacji zajmujących się osobami zyjącymi z demencją.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt uznania demencji za światowy priorytet i doceniamy pracę Światowej Organizacji Alzheimerowskiej (ADI) i grupy krajów G7 przyczyniające się do  kontynuacji globalnych działań w zakresie demencji oraz wzywamy społeczność międzynarodową do:

 1. Korzystania z sukcesów współpracy europejskiej w zakresie demencji i włączania inicjatyw europejskich w rozwój światowego planu działania w sprawie demencji;
 2. Włączania i konsultowania się ze stowarzyszeniami alzhiemerowskimi i osobami z demencją w procesie podejmowania decyzji i nakreślania globalnego programu badawczego;
 3. Przyjęcia holistycznego podejścia do priorytetów badawczych, włączającego naukowe badania psycho-społeczne, opiekuńcze, społeczno-ekonomiczne i zdrowotne tak, aby zapewnić, że badania naukowe będą miały na celu służyć osobom żyjącym z demencją obecnie, jak również tym, którzy w przyszłości będą w takiej sytuacji;
 4. Znaczącego zwiększenia funduszy kierowanych do wszystkich obszarów badań nad demencją;
 5. Promowania demencji jako priorytetu dla innych organizacji międzynarodowych łącznie z grupą krajów G20, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Organizacją Narodów Zjednoczonych.

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options