Skip to main content

Dementia in older people with a migration background

Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond

Available languages
Communities
Country of initiative
Belgium
Initiative Type
Provider/author of initiative
Saloua Berdai Chaouni & Ann Claeys

Please see English translation at the end of the following text. 

In dit unieke werk worden de belangrijkste resultaten van vijf jaar onderzoek over dementie en dementiezorg bij ouderen met een migratieachtergrond in België voorgesteld. Dit thema wordt voor het eerst belicht vanuit drie perspectieven, namelijk het perspectief van de ouderen uit de arbeidsmigratie, dat van hun mantelzorgers en dat van de professionele zorgverleners.

Dit boek is wetenschappelijk onderbouwd en beschrijft op basis van de ervaringen van ouderen met Marokkaanse, Turkse en Italiaanse roots, hun mantelzorgers en professionele zorgverleners welke dementiegerelateerde zorg en noden deze ouderen hebben en de gehanteerde zorgaanpak door de mantelzorger en professionele zorgverlener om aan deze noden tegemoet te komen. Daarnaast wordt ook ingegaan op welke bijkomende zorg- en dienstverlening in de toekomst nodig is voor een betere dementiezorg voor deze ouderen met dementie.

In het onderzoek stond de oudere centraal, en deze boodschap wordt doorgetrokken in dit boek. Na een blik op de migratiegeschiedenis en een schets van de noden en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond, wordt gekeken naar de beleving van dementie door de ogen van de ouderen en hun mantelzorgers. Vervolgens wordt de diagnosestelling van dementie en de zorg- en hulpverlening voor de ouderen met dementie onder de loep genomen. Hierin wordt beschreven hoe de mantelzorg verloopt en hoe de professionele zorg wordt ingekleurd en ervaren, zowel in België als in het geval van transnationale zorg. Ten slotte worden een aantal internationale inspirerende voorbeelden uit de dementiezorg voor ouderen met een migratieachtergrond voorgesteld en worden aanbevelingen geformuleerd voor een aangepaste dementiezorg voor deze ouderen.

Dit boek wil mantelzorgers, professionele zorgverleners en beleidsmakers inspireren bij de onderbelichte uitdaging om op zoek te gaan naar de gepaste zorg voor dementerende ouderen met een migratieachtergrond. Dit boek kan een eerste aanzet zijn om het thema bespreekbaar te maken en is een inspiratie naar goede en vernieuwende praktijken.
 

This unique work presents the most important results of five years of research on dementia and dementia care for older people with a migration background in Belgium. For the first time, this theme is highlighted from three perspectives, namely the perspective of the elderly from labour migration, that of their informal carers and that of professional care providers. This book is scientifically substantiated and, based on the experiences of older people with Moroccan, Turkish and Italian roots, their informal caregivers and professional caregivers, describes what dementia-related care and needs these elderly people have and the care approach used by the informal caregiver and professional caregiver to meet these needs. In addition, it also discusses which additional care and services are needed in the future for better dementia care for these elderly people with dementia.
The research focused on the elderly, and this message is continued in this book. After a look at the migration history and a sketch of the needs and requirements of older people with a migration background, the authors look at the experience of dementia through the eyes of older people and their informal carers. Subsequently, the diagnosis of dementia and the care and assistance for older people with dementia are examined. It describes how informal care takes place and how professional care is coloured and experienced, both in Belgium and in the case of transnational care. Finally, a number of international inspiring examples from dementia care for older people with a migration background are presented and recommendations are formulated for adapted dementia care for them.
This book aims to inspire informal carers, professional carers and policy makers in the underexposed challenge of looking for appropriate care for older people with dementia with a migration background. This book can be a first step towards making the theme negotiable and is an inspiration to good and innovative practices.

 
Acknowledgement
Alzheimer Europe's database on intercultural initiatives was developed as part of the 2018 Work Plan which received funding under an operating grant from the European Union’s Health Programme (2014–2020).
Alzheimer Europe also gratefully acknowledges the funding provided by Robert Bosch Stiftung.
Image
Image