Basket | Login

 
 
 
 

Glasgowská deklarácia

Other languages

Alzheimer Europe predstavila Glasgowskú deklaráciu 20. októbra 2014 na svojej výročnej konferencii v Glasgow. Ešte v ten deň ju prijali delegáti z 26 členských organizácií Alzheimer Europe. Glasgowská deklarácia vyzýva k vytvoreniu Európskej stratégie proti demencii a  k vytvoreniu národných stratégií v každej európskej krajine. Signatári tiež vyzývajú svetových lídrov, aby problematiku demencie presadzovali ako prioritu verejnej zdravotnej politiky a vytvorili globálny akčný plán proti demencii.

Glasgowská deklarácia

prijatá v priebehu výročnej konferencie Alzheimer Europe 20. až 22. októbra 2014.

Podpísaní Alzheimer Europe, jej členské a ďalšie organizácie rovnako tak ako ďalší, ktorí pripojujú svoje podpisy: prehlasujú týmto svoje odhodlanie podporovať práva, dôstojnosť a autonómiu ľudí žijúcich s demenciou. Tieto práva sú univerzálne, garantované Európskym dohovorom o ľudských právach a medzinárodnými konvenciami, najmä Dohodou o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach a Dohodou o právach ľudí s postihnutím.

Každý človek žijúci s demenciou má nasledovné práva:

 • Právo na včasnú správnu diagnózu
 • Právo na dostupnú a kvalitnú podporu po stanovení diagnózy
 • Právo na individualizovanú, koordinovanú a kvalitnú starostlivosť v priebehu progresu ochorenia spôsobujúceho demenciu
 • Právo na rovný prístup k liečbe a terapeutickým intervenciám
 • Právo byť vo svojej komunite rešpektovaný ako dospelá osoba

Vítame, že je demencia stále viac rešpektovaná ako priorita verejného zdravotníctva, a to ako na európskej úrovni, tak aj v jednotlivých členských krajinách. Vyzývame preto ako inštitúcie Európskej únie, tak aj vlády európskych krajín, aby využili svoje kompetencie a zaistili, aby práva ľudí žijúcich s demenciou byli presadzované a rešpektované. Najmä však nasledovné:

Vyzývame Európsku komisiu:

 1. Aby pripravila Európsku stratégiu boja s demenciou
 2. Aby delegovala v hierarchii úradu EU vysoko postaveného zástupcu, ktorý by koordinoval aktivity a výskum v oblasti demencie s doposiaľ existujúcimi iniciatívami ako sú Horizon2020, AALP, EIP AHA, JPND, IMI (Ambient Assisted Living Programme, the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, the Joint Programme on Neurodegenerative diseases research a Innovative Medicines Initiative)
 3. Aby zostavila európsku expertnú skupinu k problematike demencie, zloženú                        z predstaviteľov Komisie, zástupcov členských krajín a občianskej spoločnosti – ktorá by umožnila výmenu dobrej praxe
 4. Aby finančne podporovala aktivity Alzheimer Europe, a to prostredníctvom implementácie projektov European Dementia Observatory a European Dementia Ethics Network cez program verejného zdravia

Vyzývame poslancov Európskeho parlamentu:

 1. Aby sa sami zúčastnili a podporili European Alzheimer’s Alliance
 2. Aby podporili kampaň Alzheimer Europe a jej členské organizácie a prijali problematiku demencie za európsku prioritu a vytvorili európsku stratégiu boja s demenciou
 3. Aby boli ústretoví voči ľuďom s demenciou, ich rodinným príslušníkom a organizáciám zaoberajúcim sa touto problematikou.

Vyzývame vlády členských krajín:

 1. Aby vytvorili ucelené národné stratégie boja proti demencii, alokovali na ne zdroje a monitorovali a vyhodnocovali ich priebeh
 2. Aby zahrnuli ľudí s demenciou a ich rodinných príslušníkov do prípravy a evaluácie týchto národných stratégií
 3. Aby podporovali národné organizácie zaoberajúce sa touto problematikou

Vítame medzinárodné uznanie demencie ako globálnej priority a oceňujeme činnosť Alzheimer´s Disease International a skupiny zemí G7, ktoré tento proces presadzujú. Vyzývame preto medzinárodné spoločenstvo:

 1. Aby zahrnuli európske iniciatívy do prípravy globálneho akčného plánu boja proti demencii a to s ohľadom na úspešnosť európskej spolupráce v oblasti demencie
 2. Aby pri príprave Globálnej výskumnej agendy boli zohľadnené názory ľudí s demenciou a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou a aby s nimi bola táto príprava konzultovaná
 3. Aby bol vo výskume prijatý holistický prístup zahrnujúci psychosociálne aspekty, starostlivosť, socioekonomické aspekty a výskum zdravotníckych systémov tak, aby bolo zaistené, že výsledky výskumu prinesú úžitok ľuďom, ktorí žijú s demenciou teraz a aj tím, ktorí sa s ňou budú potýkať v budúcich rokoch
 4. Aby významne zvýšili financovanie všetkých oblastí výskumu zaoberajúceho sa demenciou.
 5. Aby bola problematika demencie presadzovaná ako priorita, a to i v rámci iných medzinárodných organizácií vrátane skupiny G20, OECD a WHO.

( preklad Ivan Vnuk )

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options