Basket | Login

 
 
 
 

Glasgowerklæring 2014

Other languages

Alzheimer Europe lanserte Glasgowerklæringen 20. oktober 2014. Samme dag ble den enstammig vedtatt av Alzheimer Europes 26 medlemsorganisasjoner. Glasgowerklæringen oppfordrer til en eurpopeisk demensstrategi og nasjonale strategier i alle land i Europa. De som signerer oppfordrer også verdens ledere til å anerkjenne demens som en folkehelseprioritet og utvikle en global handlingsplan for demens.

Glasgowerklæring

Vi som har signert denne erklæringen forplikter oss helt og fullt til å fremme rettigheter, verdighet og selvstendighet for personer med demens. Disse rettighetene er universelle, og garantert i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Den internasjonale menneskerettighetserklæringen, De internasjonale konvensjonene om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og sivile og politiske rettigheter, og Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi fastholder at alle som lever med demens har

 • Rett til en diagnose til rett tid
 • Rett til å få tilgang til oppfølging av god kvalitet etter diagnosen
 • Rett til god omsorg, som er personsentrert og koordinert
 • Rett til en rettferdig tilgang til behandling og terapeutiske intervensjoner
 • Rett til å bli respektert som et individ i sitt eget lokalsamfunn

Vi hilser velkommen den økende anerkjennelsen av demens som en folkehelseprioritet på et nasjonalt og europeisk nivå, og vi oppfordrer alle europeiske regjeringer og institusjoner til å anerkjenne den rollen de har i å sikre at disse rettighetene for personer med demens blir respektert og opprettholdt.

Spesielt ønsker vi og:

 • Oppfordre EU-kommisjonen til å:
 1. Utvikle en europeisk demens strategi
 2. Oppnevne en EU embedsmann til å koordinere aktivitetene og forskningen innen demens i de programmer som allerede eksisterer, slik som Horizon 2020, The Ambient Assisted Living Programme, The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, The Joint Programme on Neurodegenerative diseases research, og  Innovative Medicines Initiative;
 3. Sette opp en europeisk ekspertgruppe på demens, bestående av representanter fra kommisjonene, medlemsland og det sivile samfunn for å utveksle beste kunnskapsbaserte praksis.
 4. Gi økonomisk støtte til Alzheimer Europes European Dementia Observatory og European Dementia Ethics Network gjennom deres folkehelseprogram.
 • Oppfordre Europaparlamentets medlemmer til og:
 1. Bli med i den europeiske demensalliansen
 2. Støtte kampanjen som Alzheimer Europe og dens medlemsorganisasjoner har for å gjøre demens til en prioritert sak i Europa og lage en europeisk demensstrategi
 3. Gjøre seg tilgjengelig for personer med demens, pårørende og representanter for demensorganisasjoner i sitt eget land
 • Oppfordre nasjonale regjeringer til og:
 1. Utvikle en omfattende demensstrategi, med økonomiske bevilgninger og en klar overvåkning- og evalueringsprosess
 2. Involvere personer med demens og deres pårørende i utviklingen og oppfølgingen av disse nasjonale strategiene
 3. Gi støtte til de nasjonale demensorganisasjoner

Vi ønsker velkommen den internasjonale anerkjennelse av demens som en global prioritet, og anerkjenner arbeidet som Alzheimer’s Disease International og G7 gruppen av land har gjort for å drive fram globale tiltak på demens, og oppfordrer det internasjonale samfunnet til og:

 1. Fortsette å bygge på suksessen til det europeiske samarbeidet, og trekke inn de europeiske tiltakene i utviklingen av en global handlingsplan på demens.
 2. Inkludere og rådføre seg med demensorganisasjoner og personer med demens i beslutningsprosesser og definering av en global forskningsagenda
 3. Vedta en helhetlig tilnærming til forskningsprioriteringer som inkluderer forskning på det psykososiale feltet, omsorg, sosioøkonomisk og helsesystemer for å sikre at forskningen har som mål å hjelpe personer med demens nå, og i årene som kommer
 4. Øke finansieringen betraktelig på alle områder av demensforskning
 5. Fremme demens som en prioritet i andre internasjonale organer, inkludert landene i G20-gruppen, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Verdens Helseorganisasjon (WHO) og De forente nasjoner (FN).

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options