Basket | Login

 
 
 
 

De Verklaring van Glasgow

Other languages

Alzheimer Europa lanceerde op 20 oktober 2014 De Verklaring van Glasgow. Diezelfde dag werd deze Verklaring door afgevaardigden van A.E. uit 26 landen unaniem aanvaard.

De Verklaring van Glasgow doet een oproep tot het instellen van een Europese strategie over dementie, en  van nationale strategieën in elk land van Europa. De ondertekenaars doen tevens een oproep aan de wereldleiders om dementie te erkennen als prioriteit bij de volksgezondheid, en om voor dementie een wereldwijd actieplan tot ontwikkeling te brengen.

De Verklaring van Glasgow

Als ondertekenaars nemen wij de taak op ons om op de best mogelijke manier de rechten, de waardigheid en de autonomie van mensen met dementie te bevorderen. Dit zijn universele rechten, die gegarandeerd worden in de Europese Conventie van Mensenrechten, de Universele Verklaring van Mensenrechten van de UNO, het Internationale Pact over Economische, Sociale en Culturele Rechten en Civiele en Politieke Rechten, en de Conventie van de Rechten van Mensen met Gebreken.

Wij bevestigen dat mensen met dementie recht hebben op:

 • Een tijdige diagnose;
 • Toegang tot kwalitatieve ondersteuning na de diagnose;
 • Persoonsgerichte zorg gedurende het hele ziekteproces;
 • Gelijkwaardige toegang tot behandelingen;
 • Respect als individu binnen hun gemeenschap.

Wij verwelkomen de groeiende erkenning dat dementie, zowel op nationale als op Europese schaal, een publieke gezondheidspolitiek is. Wij doen een beroep op alle Europese regeringen en instellingen om de rol te erkennen die zij hebben bij het respecteren en in stand houden van de rechten van mensen met dementie. In het bijzonder plaatsen wij een:

 • Oproep aan de Europese Commissie om:
 1. Een Europese dementie-strategie te ontwikkelen;
 2. Op hoog niveau een EU vertegenwoordiger te belasten met de coördinatie van activiteiten en onderzoek op het gebied van dementie en de bestaande programma's zoals Horizon 2020, het programma over begeleid wonen, het Europese innovatieve partnerschap over actief en gezond ouder worden, het gezamenlijke onderzoeksprogramma over neuro-degeneratieve ziekten en het innovatieve geneesmiddelen initiatief;
 3. Een Europese expertisegroep op het gebied van dementie te benoemen, die bestaat uit leden van de Europese Commissie, vertegenwoordigers van de lidstaten en van de burgermaatschappij, teneinde onderling de beste behandelmethodes uit te wisselen;
 4. Geldelijke ondersteuning te bieden aan de activiteiten van Alzheimer Europa en het Europese dementie onderzoekscentrum, evenals het Europese netwerk over de ethiek van dementie binnen de publieke gezondheidsprogramma's.
 • Oproep aan de leden van het Europese Parlement om:
 1. Mee te doen aan de Europese Alzheimer Alliantie;
 2. Steun te bieden aan de campagne van Alzheimer Europa en de organisaties die daar lid van zijn, om een Europese prioriteit aan dementie te geven, en om een Europese strategie voor dementie in het leven te roepen;
 3. Aanspreekbaar te zijn voor mensen met dementie, zorgverleners en vertegenwoordigers van Alzheimer-organisaties uit hun land.
 • Oproep aan nationale regeringen om:
 1. Veelomvattende nationale strategieën te ontwikkelen, met daartoe bestemde financiering en een duidelijk systeem van controle en evaluatie;
 2. Mensen met dementie en hun zorgverleners bij de ontwikkeling en begeleiding van deze nationale strategieën te betrekken;
 3. De nationale Alzheimer- en dementie-stichtingen te steunen.

Wij verwelkomen dat de internationale erkenning van dementie een wereldwijde prioriteit krijgt, en zijn erkentelijk voor het werk van Alzheimer's Disease International en aan de G7-landen, die zich tot het wereldwijd handelen verplichten. Wij roepen de Internationale Gemeenschap op om:

1. Voort te bouwen op het succes van de Europese samenwerking op het gebied van dementie en Europese initiatieven te betrekken bij het tot ontwikkeling brengen van een wereldwijd actieplan over dementie;

2. Zowel Alzheimer stichtingen als mensen met dementie te betrekken bij het besluitvormingsproces en bij het opstellen van een wereldwijd onderzoeksprogramma;

3. Een holistische benadering te volgen bij het onderzoek met inbegrip van psycho-sociale-, zorg-, socio-economische- en gezondheids-systemen. Met het doel dat niet alleen mensen die thans dementie hebben hiervan profiteren, maar ook diegenen bij wie in de komende jaren de diagnose gesteld zal worden;

4. Substantieel meer middelen voor het onderzoek op elk gebied van dementie beschikbaar te stellen;

5. Te bevorderen dat dementie op internationaal niveau voorrang krijgt en op de agenda komt bij ondermeer de G20 landen, de organisatie van economische samenwerking en ontwikkeling (OECD), de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties.

 

 
 

Last Updated: Thursday 03 December 2015

 

 
 

Options